〈 Yardım

Komut Satırı Parametreleri

Bandizip (Bandizip.exe) ve Bandizip'in komut satırı uygulaması (bz.exe) aşağıdaki komut satırı parametrelerini destekler:


# Bandizip.exe <archive> 
# Bandizip.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
# Bandizip.exe <bcommand> [<switches>...] [<files>...]
# bz.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]

<archive>

Ayarlar'da belirtilen varsayılan görevi gerçekleştirme. (Genellikle bir arşivi açma.)


<command>

a Dosyaları arşive ekleme
x Dosyaları tam dosya yolu ile birlikte çıkartma
t Arşivin bütünlüğünü test etme
d Arşivden dosya silme
c Yeni bir arşiv oluşturma (Aynı isimde var olanın üzerine yazma)
cd "Yeni Arşiv" dialog kutusunu gösterme
rn Arşiv içindeki dosyaları yeniden adlandırma
l Arşivdeki dosyaları listeleme (Sadece bz ile)

<bcommand> Batch (Yığın) Komutları

bc Birden fazla dosya/klasörü her birinin adıyla sıkıştırma.
Eğer mevcut arşivler aynı ada sahipse, (arşiv adı) (2), (arşiv adı) (3)… oluşturulur. Eğer hedef klasör belirtilmemişse, arşivler orijinal dosyaların her birinin bulunduğu klasörde oluşturulur.
bx Dosyaları birden fazla arşivden bir hedef klasöre çıkarma.
Bir hedef klasör belirtilmezse, dosyalar her arşivin bulunduğu klasöre çıkarılır.
bt Arşiv başına test bütünleşmesi

<switches>

- Anahtar ayrıştırmayı durdurma
-l:<0...9> Sıkıştırma seviyesini ayarla (0: depolama, 5: varsayılan, 9:azamî
-r- Altdizin yinelemeyi devredışı bırak (varsayılan)
-r Altdizin yinelemeyi aktifleştir
-aoa Varolan dosyaların üzerine yazarken sorma
-aos Varolan dosyaları üzerine yazmadan geç
-aou Çıkartılan dosyalara otomatik olarak yeniden adlandır
Örneğin, isim.txt → isim (2).txt
-sfx:"stub path" Kendiiğinden açılan (SFX) arşiv oluştur ve dosya yığınının tam adreslerini ayarla
ex) Bandizip c -sfx:"C:\Program Files\Bandizip\bdzsfx.x86.sfx" c:\out.exe c:\src.txt
-zopfli Zopfil'i varsayılan kodlayıcı (encoder) olarak kullan (yavaş)
-p:{password} Arşiv şifresini ayarla
-o:{dir} Hedef klasörü belirle
Only with x command and batch commands (bc, bx, bt)
-storeroot:yes Kök dizini, arşivin en üst düzey klasörü olarak depola
-y Tüm sorgulara Evet dendiğini var say.
Herhangi bir hata oluşmazsa, sıkıştırma/çıkartma görevi tamamlandığında pencereyi kapat
-ex:{list} Sıkıştırma sırasında hariç tutulacak dosyaların llistesini belirle
-ex:hello.txt
-ex:"*.bak"
-ex:"*.bak;*.tmp"
-ex:*\.git
-root:{dir} Sıkıştırma sırasında ayarlanacak arşivin kök klasörünü belirle
-root:top_folder
-fmt:{fmt} Arşiv formatını belirt
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Hacim boyutunu belirt
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)
-cmt:{comment} ZIP dosyasının yorumunu ayarla
(-cmt:Hello, -cmt:"Hello World!")
-cmtfile:{filepath} ZIP dosyası yorumu olarak kullanılan metin dosyasının yolunu belirt
(-cmt:mycomment.txt, -cmt:"c:\test\my comment.txt")

<switches> (Sadece Bandizip ile)

-email Compress and email
-target:dlg Hedef klasör belirtmenizi isteyen bir iletişim kutusu gösterin ve dosyaları hedef klasördeki arşiv adı ile isimlendirilmiş bir klasöre çıkarın.
Eğer herhangi bir klasör -o değeri ile belirtilirse, iletişim kutusunun varsayılan klasörü olarak ayarlanır.
-target:auto Buraya Çıkart (Otomatik) özelliğini kullanarak dosyaları hedef klasöre çıkartın.
Eğer bir hedef klasör belirtilmezse, dosyalar, her arşivin bulunduğu klasöre çıkarılır.
-target:name Dosyaları hedef klasörde arşiv adı ile isimlendirilmiş bir klasöre çıkartın.
Eğer bir hedef klasör belirtilmezse, dosyalar, her arşivin bulunduğu klasör içinde arşiv adı ile isimlendirilen bir klasöre çıkarılır.

<switches> (Sadece bz ile)

-list:v l komutu kullanıldığında, dosyaların detaylı bilgilerini göster.
-list:s l komutu kullanıldığında, dosyaların sadece adını göster.
-consolemode:ansi Çıktı olarak verilen txt dosyasını ANSI olarak kaydedin.
-consolemode:utf8 Çıktı olarak verilen txt dosyasını UTF-8 olarak kaydedin.

Örnekler

Arşiv aç

Bandizip.exe sample.zip

Yeni arşiv oluştur (Aynı isimde var olan dosyanın üzerine yaz)

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src\

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src1\ c:\src2\

Arşive dosyalar ekle

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample1.txt c:\src\sample2.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\*.txt c:\src\*.jpg

Arşivden dosyalar sil

Bandizip.exe d c:\sample.zip sample.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.txt

Dosyaları hedef klasöre çıkart

Bandizip.exe x -o:c:\dest\ c:\sample.zip

Arşive dosyalar ekle, şifreyi Passw0rd olarak ayarla, varolan dosyaların üzerine sormadan yaz ve dialog penceresini kapat

Bandizip.exe a -y -p:Passw0rd test.zip c:\src d:\src

Birden fazla arşivdeki dosyaları tek klasöre çıkart

Bandizip.exe bx -o:c:\dst a.zip b.zip c.zip

Birden fazla arşivdeki dosyaları Buraya Çıkart (Otomatik) özelliğini kullanarak hedef klasöre çıkart

Bandizip.exe bx -o:c:\dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Birden fazla klasörü (a, b, c), her klasöre ait isimle sıkıştır (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip.exe bc a b c

Arşivin en üst seviye klasörünü belit

Bandizip c -root:top test.zip abc.txt


(bz.exe) Yeni arşiv oluştur

bz c test.zip test


Arşivdeki dosyaları yeniden adlandır

abc.txt dosyasını xyz.txt olarak isimlendir

Bandizip rn test.zip abc.txt xyz.txt

Alt klasördeki abc.txt dosyasını xyz.txt olarak isimlendir

Bandizip rn test.zip sub/abc.txt sub/xyz.txt

AAA.txt dosyasını XXX.txt ve BBB.txt dosyasını YYY.txt olarak isimlendir

Bandizip rn test.zip AAA.txt XXX.txt BBB.txt YYY.txt

Dosyaları joker karakterleri (wildcard) kullanarak çıkart

Dosya çıkartmak ya da arşivleri test etmek için dosya adlarında joker karakterler (wildcard) kullan

Bandizip x *.zip

Bandizip t ABC??.zip

Compress multiple folders individually

Compress folders with the name of each, and create the archives in the destination folder

Bandizip bc -aoa -o:d:\backup c:\src\folder1 c:\src\folder2 c:\src\folder3

c:\src\folder1 → d:\backup\folder1.zip
c:\src\folder2 → d:\backup\folder2.zip
c:\src\folder3 → d:\backup\folder3.zip