İndir | Enterprise | Şimdi Satın Al | Ekran görüntüleri | Geçmiş | Yardım | How-to | Forum
Lisans ve Kayıt
Bandizip License Policy
How to register Bandizip
Bandizip Edition Comparison
Bandizip MSE (Microsoft Store Edition)
How to receive a receipt
Refund Policy
How to unregister Bandizip
Bandizip Ücretli Sürümü'n ayrıcalıklı özellikleri
How to use the Password Manager
How to use Repair Archive
How to use the Password Recovery
How to preview images in an archive with Bandizip
How to use Antimalware Scan on Archive
Özellikler ve Teknik Şartlar
How to zip files with Bandizip
How to unzip files with Bandizip
How to use Extract Here (Smart)
How to split a large file into smaller files with Bandizip
How to use Unicode filenames in ZIP format
ZIPX archive format
7z archive format
ZPAQ archive format
Solid Compression
How to open RAR files
How to open ALZ and EGG files
How to use Fast Drag and Drop
How to use Multi-core Compression
How to use High-speed Archiving
How to modify an archive without decompression
How to open a file in an archive without extraction
How to edit a file and save it in an archive directly
How to set a password for an archive
How to encrypt filenames in archives
How to move files to Recycle Bin (Trash) when deleting
How to compress a file even when the file is used by another process
How to use Parallel Extraction
Expand folder tree automatically
How to prevent data corruption by safe backup
How to test an archive
How to copy Zone.Identifier information for malware protection
How to change the theme color for Bandizip
How to export and import Bandizip settings
How to uninstall Bandizip
Update types
Komut Satırı Parametreleri
Bandizip Setup Command Line Parameters
Windows 10 ARM sürümü üzerinde Bandizip
Sorun Giderme
How to troubleshoot when I can’t register Bandizip
How to troubleshoot when I can’t access the email account that I used to buy Bandizip
How to troubleshoot when codepage auto-detection doesn’t work correctly
How to troubleshoot when Bandizip opens archive files automatically when I download them on the browser
How to troubleshoot when an icon for archives doesn’t appear properly in the File Explorer
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip doesn’t appear
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip isn’t displayed properly
How to troubleshoot when the compression or decompression speed is too slow
How to troubleshoot when Error 22 occurs and Mac Finder on Catalina can’t extract a ZIP archive
How to troubleshoot when Mac Finder can’t extract an encrypted ZIP file
How to use a non-alphabetic language character in a password
How to test multiple archives
How to troubleshoot “The parameter is incorrect.”
How to troubleshoot when Bandizip conflicts with Sticky Notes
How to troubleshoot when I can’t open an archive in a network mapped drive
How to troubleshoot when a split archive can’t be decompressed
How to troubleshoot when bdzsfx.x86.sfx is diagnosed as malware
How to run Bandizip on Linux using Wine

Komut Satırı Parametreleri

Bandizip (Bandizip.exe) ve Bandizip'in komut satırı uygulaması (bz.exe) aşağıdaki komut satırı parametrelerini destekler:


# Bandizip.exe <archive>
# Bandizip.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
# Bandizip.exe <bcommand> [<switches>...] [<files>...]
# bz.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]

<archive>

Ayarlar'da belirtilen varsayılan görevi gerçekleştirme. (Genellikle bir arşivi açma.)


<command>

a Dosyaları arşive ekleme
x Dosyaları tam dosya yolu ile birlikte çıkartma
t Arşivin bütünlüğünü test etme
d Arşivden dosya silme
c Yeni bir arşiv oluşturma (Aynı isimde var olanın üzerine yazma)
cd "Yeni Arşiv" dialog kutusunu gösterme
rn Arşiv içindeki dosyaları yeniden adlandırma
l Arşivdeki dosyaları listeleme (Sadece bz ile)
/cmdfile Read command lines from specified file

<bcommand> Batch (Yığın) Komutları

bc Birden fazla dosya/klasörü her birinin adıyla sıkıştırma.
Eğer mevcut arşivler aynı ada sahipse, (arşiv adı) (2), (arşiv adı) (3)… oluşturulur. Eğer hedef klasör belirtilmemişse, arşivler orijinal dosyaların her birinin bulunduğu klasörde oluşturulur.
bx Dosyaları birden fazla arşivden bir hedef klasöre çıkarma.
Bir hedef klasör belirtilmezse, dosyalar her arşivin bulunduğu klasöre çıkarılır.
bt Arşiv başına test bütünleşmesi

<switches>

- Anahtar ayrıştırmayı durdurma
-l:<0...9> Sıkıştırma seviyesini ayarla (0: depolama, 5: varsayılan, 9:azamî
-r- Altdizin yinelemeyi devredışı bırak (varsayılan)
-r Altdizin yinelemeyi aktifleştir
-aoa Varolan dosyaların üzerine yazarken sorma
-aos Varolan dosyaları üzerine yazmadan geç
-aou Çıkartılan dosyalara otomatik olarak yeniden adlandır
Örneğin, isim.txt → isim (2).txt
-sfx:"stub path" Kendiiğinden açılan (SFX) arşiv oluştur ve dosya yığınının tam adreslerini ayarla
(Bandizip c -sfx:"C:\Program Files\Bandizip\bdzsfx.x86.sfx" c:\out.exe c:\src.txt)
-zopfli Zopfil'i varsayılan kodlayıcı (encoder) olarak kullan (yavaş)
-p:{password} Arşiv şifresini ayarla
-o:{dir} Hedef klasörü belirle
Only with x command and batch commands (bc, bx, bt)
-storeroot:<yes|no> -storeroot:yes Kök dizini, arşivin en üst düzey klasörü olarak depola
-storeroot:no Store no top-level folder of archive
-y Tüm sorgulara Evet dendiğini var say.
Herhangi bir hata oluşmazsa, sıkıştırma/çıkartma görevi tamamlandığında pencereyi kapat
-ex:{list} Sıkıştırma sırasında hariç tutulacak dosyaların llistesini belirle
-ex:hello.txt
-ex:"*.bak"
-ex:"*.bak;*.tmp"
-ex:*\.git
-root:{dir} Sıkıştırma sırasında ayarlanacak arşivin kök klasörünü belirle
(-root:top_folder)
-fmt:{fmt} Arşiv formatını belirt
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Hacim boyutunu belirt
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)
-cmt:{comment} ZIP dosyasının yorumunu ayarla
(-cmt:Hello, -cmt:"Hello World!")
-cmtfile:{filepath} ZIP dosyası yorumu olarak kullanılan metin dosyasının yolunu belirt
(-cmtfile:mycomment.txt, -cmtfile:"c:\test\my comment.txt")
-t:NN Specify number of CPU threads used when compressing
(-t:10, -t:1, -t:0)
-cp:NN Specify code page used when opening or extracting files
(Bandizip x -cp:932 japanese.zip)

Examples of available code page
- Chinese Simplified: 936
- Chinese Traditional: 950
- Japanese: 932
- Korean: 949
- UTF-8: 65001
-target:auto Buraya Çıkart (Otomatik) özelliğini kullanarak dosyaları hedef klasöre çıkartın.
Eğer bir hedef klasör belirtilmezse, dosyalar, her arşivin bulunduğu klasöre çıkarılır.
-target:name Dosyaları hedef klasörde arşiv adı ile isimlendirilmiş bir klasöre çıkartın.
Eğer bir hedef klasör belirtilmezse, dosyalar, her arşivin bulunduğu klasör içinde arşiv adı ile isimlendirilen bir klasöre çıkarılır.
-date Insert current system time in path. Refer to the syntax of strftime.
⁑ Bandizip.exe c -date f:\backup\%Y\%m\Backup%Y-%m-%d_%H-%M-%S.zip c:\source\

<switches> (Sadece Bandizip ile)

-email Compress and email
-target:dlg Hedef klasör belirtmenizi isteyen bir iletişim kutusu gösterin ve dosyaları hedef klasördeki arşiv adı ile isimlendirilmiş bir klasöre çıkarın.
Eğer herhangi bir klasör -o değeri ile belirtilirse, iletişim kutusunun varsayılan klasörü olarak ayarlanır.

<switches> (Sadece bz ile)

-list:v l komutu kullanıldığında, dosyaların detaylı bilgilerini göster.
-list:s l komutu kullanıldığında, dosyaların sadece adını göster.
-consolemode:ansi Çıktı olarak verilen txt dosyasını ANSI olarak kaydedin.
-consolemode:utf8 Çıktı olarak verilen txt dosyasını UTF-8 olarak kaydedin.

Örnekler

Arşiv aç

Bandizip.exe sample.zip

Yeni arşiv oluştur (Aynı isimde var olan dosyanın üzerine yaz)

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src\

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src1\ c:\src2\

Arşive dosyalar ekle

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample1.txt c:\src\sample2.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\*.txt c:\src\*.jpg

Arşivden dosyalar sil

Bandizip.exe d c:\sample.zip sample.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.tmp *.bak

Dosyaları hedef klasöre çıkart

Bandizip.exe x -o:c:\dest\ c:\sample.zip

Arşive dosyalar ekle, şifreyi Passw0rd olarak ayarla, varolan dosyaların üzerine sormadan yaz ve dialog penceresini kapat

Bandizip.exe a -y -p:Passw0rd test.zip c:\src d:\src

Birden fazla arşivdeki dosyaları tek klasöre çıkart

Bandizip.exe bx -o:c:\dst a.zip b.zip c.zip

Birden fazla arşivdeki dosyaları Buraya Çıkart (Otomatik) özelliğini kullanarak hedef klasöre çıkart

Bandizip.exe bx -o:c:\dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Birden fazla klasörü (a, b, c), her klasöre ait isimle sıkıştır (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip.exe bc a b c

Arşivin en üst seviye klasörünü belit

Bandizip c -root:top test.zip abc.txt


(bz.exe) Yeni arşiv oluştur

bz c test.zip test


Arşivdeki dosyaları yeniden adlandır

abc.txt dosyasını xyz.txt olarak isimlendir

Bandizip rn test.zip abc.txt xyz.txt

Alt klasördeki abc.txt dosyasını xyz.txt olarak isimlendir

Bandizip rn test.zip sub/abc.txt sub/xyz.txt

AAA.txt dosyasını XXX.txt ve BBB.txt dosyasını YYY.txt olarak isimlendir

Bandizip rn test.zip AAA.txt XXX.txt BBB.txt YYY.txt

Dosyaları joker karakterleri (wildcard) kullanarak çıkart

Dosya çıkartmak ya da arşivleri test etmek için dosya adlarında joker karakterler (wildcard) kullan

Bandizip x *.zip

Bandizip t ABC??.zip

Compress multiple folders individually

Compress folders with the name of each, and create the archives in the destination folder

Bandizip bc -aoa -o:d:\backup c:\src\folder1 c:\src\folder2 c:\src\folder3

c:\src\folder1 → d:\backup\folder1.zip
c:\src\folder2 → d:\backup\folder2.zip
c:\src\folder3 → d:\backup\folder3.zip

Read and execute command lines from specified file

Save long command lines as TXT file and call it

Bandizip /cmdfile cmdfile.txt

Bandizip /cmdfile c:/test/cmdfile.txt

Spaces in pahts

Use quotation marks when specifying long filenames or paths with spaces

Bandizip t "c:\folder name\file name.zip"

Bandizip x -o:"c:\out folder\" "c:\folder name\file name.zip"

Extract specified files only

Use filenames or wildcards to specify files you want from archive

Bandizip x sample.zip test.txt

Bandizip x sample.zip a.txt b.txt

Bandizip x sample.zip *.jpg

Bandizip x -r sample.zip *.jpg